Boeken

Vreemdelingenrecht: Het vreemdelingenrecht is druk in beweging. De afgelopen jaren zijn er diverse wetswijzigingen op dit gebied geweest. Dat maakt het noodzakelijk om een 2e druk van Kernzaken Vreemdelingenrecht uit te brengen. In deze nieuwe druk zijn onder andere opgenomen: de nieuwe asielprocedure, de ex nunc-toetsing in beroep bij asielzaken en het beperkt herstellen van vormverzuimen in hoger beroep.

Vreemdelingenrecht In Vogelvlucht: De rechtspositie van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven, is vastgelegd in een woud van wetten en regels. In deze publicatie maakt Gerrie Lodder dat complexe geheel inzichtelijk, zowel voor juristen als voor niet juristen. Aan de orde komen onder meer: de vreemdelingrechtelijke procedure, verschillende soorten verblijf (kort verblijf, regulier verblijf, asiel) en het nationaliteitsrecht. De auteur licht de gangbare juridische begrippen uitgebreid toe en in elk hoofdstuk zijn enkele casussen uit de praktijk opgenomen. Auteur: Gerrie Lodder & Gerrie Lodder                                                            

Rechtspraak vreemdelingenrecht: Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950/2009 bevat uitspraken op de volgende gebieden:
Asiel, gezinshereniging, EU, arbeid, vrijheidsbeneming en uitzetting, procedure en varia.

Generaal Pardon/ Vreemdelingenrecht: De Generaal Pardon Regeling is de opvolger van de Eenmalige Regeling, het Driejarenbeleid en de Tijdelijke Regeling Witte Illegalen. In ons land kennen we zo langzamerhand een hele reeks van elkaar telkens opvolgende en tijdelijke – want expirerende – regelingen, die stuk voor stuk een deeltje van de oplossing van het verblijf van illegalen in ons land moeten ‘regelen’, dat wil zeggen regulariseren van maatschappelijke problemen. Want dat moeten we vooral niet uit het oog verliezen. Auteur: E.C.H.J. van der LInden & D.S. Arjun Sharma

Nederlands Vreemdelingenrecht: In een tijd waarin de ontwikkelingen in het migratie- en vreemdelingenrecht sneller gaan dan ooit, is het voor juristen en anderen die met dit rechtsterrein in aanraking komen, van groot belang dat zijn hun kennis op dit gebied opbouwen en op peil houden. Deze uitgave poogt al sedert 1992 te voorzien in deze behoefte aan een actuele en relatief uitvoerige beschrijving van het Nederlandse vreemdelingenrecht. Auteur: A. Kuijer

De Rechten Van Anderen: Wat zijn de rechten en plichten van vluchtelingen, asielzoekers en andere migranten? Dat is een van de meest urgente vragen van onze tijd. In een nieuwe visie pleit de Amerikaanse filosofe Seyla Benhabib voor poreuze grenzen, die de rechten van vreemdelingen garanderen, maar ook de democratische staat beschermen. Auteur: S. Binhabib

Kinderen uit Asielzoekersgezinnen En Het Recht Op Ontwikkeling: De zaak van A. (13 jaar). De ontwikkeling van A. verloopt zorgelijk, hij lijdt aan een ernstige vorm van Gilles de la Tourette. Een relatie tussen de ernstige mishandeling van A. in Kirgizië door moslimfundamentalisten en het optreden van deze stoornis lijkt zeer waarschijnlijk. A heeft motorische en vocale tics. Hiervoor wordt A. intensief, medicamenteus en gedragstherapeutisch behandeld. Auteur: M. Kalverboer & Els Zijlstra

Beyond a reasonable doubt:  Beyond a reasonable doubt is een actueel boek over het spanningsveld tussen recht en politiek. Dit wordt toegelicht met het verhaal over de lange reis van een vluchteling en zijn gezin door de procedures. Daarnaast is een hoofdstuk gewijd aan het nieuwe vreemdelingenrecht en de rechten van de mens. In het laatste hoofdstuk vindt u uitspraken met annotaties – die laten zien hoe recht recht kon zijn in een tijd toen het recht voor de vreemdeling nog eenvoudig te vinden was. Auteur: Frank King

Immigratie en de Wet: Van asielzoeker naar burger. Lees meer over de complexe wetgeving rondom immigratie. Wat komt er allemaal bij kijken als je je in een ander land wilt vestigen? En waarom kan het nieuwe land je weigeren? En wat als je wilt gaan werken?  Auteur: Iris Teichmann

Vreemdeling in Nederland…….. en dan?: Wanneer iemand arriveert in Nederland en hier toelating vraagt, krijgt hij te maken met het Nederlands vreemdelingenrecht. Vele problemen moeten overwonnen worden om zich in Nederland blijvend te kunnen vestigen. Waar dient hij zich bijvoorbeeld te melden? Hoe komt hij aan een tolk en aan een advocaat? Waar slaapt hij en waar kan hij eten? Is hij een vluchteling of vraagt hij toelating om een andere reden? Auteur: E.C.H.J. van der Linden

De Kleine Gids Inburgering/ 2010: De Nederlandse taal leren en vertrouwd raken met de Nederlandse samenleving. Daarover gaat het bij inburgering. Auteur: Karolien van de Laar

Handboek Inburgering: Dit boekje is ontstaan vanuit de behoefte aan informatie over het inburgeringstraject van zowel (kandidaat-)inburgeraars en hun partners als van inburgeringsprofessionals en beleids- medewerkers. In dit boekje vindt u informatie over de Wet Inburgering, de inburgeringsexamens, de taalcursussen, de taalniveaus, het oefenmateriaal en een lijst met relevante websites. Het eerste deel is vooral bedoeld voor docenten, begeleiders partners en beleidsmedewerkers. Auteur: Anne Koorn & Trudy Askes  

Wet Inburgering: De Wet inburgering legt een resultaatgerichte inburgeringsplicht op aan oud- en nieuwkomers, voorziet in marktwerking in het cursusaanbod en een verplicht inburgeringsexamen. De wet doet een sterk beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtigen. Tegenover keuzevrijheid en faciliteiten voor inburgeringsplichtigen staan bestuurlijke boetes en verblijfsrechtelijke consequenties. Auteur: J.A. Raukema

De Casus Inburgering En nationaliteitswetgeving: In deze studie staan de casus inburgering en de casus nationaliteitswetgeving centraal als ‘iconen van nationale identiteit’. Uit analyse blijkt dat cultuur in beide beleidsterreinen een steeds steviger accent heeft gekregen en dat de discussie zich richt op het verzwaren van de plichten van de migrant en het beperken van zijn of haar rechten. Hierbij wordt er vaak vanuit gegaan dat meer plichten automatisch tot betere integratie zal leiden. Auteur; Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid & Driouichi, Fouzia         

Inburgering en verder- in 7 stappen: De Wet Inburgering in Nederland (2007) verplicht groepen nieuwkomers én bepaalde groepen oudkomers in te burgeren. De gemeenten vervullen in de nieuwe wet een spilfunctie:
de inburgeraars zijn weliswaar zelf verantwoordelijk, maar de gemeente moet goed informeren, controleren en faciliteren. Gemeenten moeten daarom bewuste keuzes maken en heldere prioriteiten stellen. Auteur: Paul Groenesteijn & Bob Matulessy  

Burgerschap Inburgering België Nederland: Twee begrippen worden in dit boek centraal gesteld en bekeken vanuit het integratieperspectief, nl. burgerschap en inburgering. Zeker het laatste begrip kent in Nederlands sinds het rapport Entzinger en Van der Zwan een hoge vlucht, terwijl het in België heel wat minder ingeburgerd is. De vraag is of burgerschap en inburgering (nieuwe) sleutels zijn voor een geslaagder en evenwichtiger integratiebeleid: kunnen zijn een deblokkering betekenen in het zogenaamde ‘migrantendebat’ of gaat het om oude wijn in nieuwe zakken?

Toets Gesproken Nederlands- 18 oefentoetsen: Toets Gesproken Nederlands bevat twee audio-cd’s met 18 oefentoetsen voor de Toets Gesproken Nederlands, die onderdeel uitmaakt van het basisexamen inburgering. Op de audio-cd’s zijn pauzes opgenomen voor het naspreken of formuleren van het antwoord. Het bijbehorend boekje biedt een uitgebreide handleiding, de oplossingen van de oefentoetsen en scoretabellen. Auteur: AD Appel

Ticket naar Nederland: Dit pakket bestaat uit een handleiding, vertalingen daarvan in 12 talen, een audio-cd met dezelde soort oefeningen als het examen. Auteur: Margreet Kwakernaak

Naar Nederland: Naar Nederland is het officiële zelfstudiepakket ter voorbereiding op het basisexamen inburgering in het buitenland. Hierin zit alles wat iemand nodig heeft om zich voor te bereiden op: de Toets Gesproken Nederlands (TGN), de toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen (GBL) en de toets Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS).

De asielzoeker (digitaal boek):  Een beetje humaan uitbuiten, daar doe je de mensen een groot plezier mee. Christian Beck, vertaler van gebruiksaanwijzingen, ontdekt alternatieve vormen van geluk en liefde. Ooit ontmaskerde hij zelfbedrog en illusies terwijl zijn vrouw in de woestijn dieren bestudeerde. Nu leeft hij voor haar. Samen met de nieuwe man van zijn vrouw vlucht hij de werkelijkheid in, omdat de zachte verdoving van de kick, het langzaam vergeten dat je bestaat, een kerker blijkt te zijn. Auteur: Arnon Grunberg & A Grunberg                  

Psychosociale zorg voor vluchtelingen en asielzoekers: Psychosociale hulpverlening aan vluchtelingen en asielzoekers omvat vele facetten. De beschreven methodiek gaat uit van een algemeen kader van hulpverlening. De verbijzondering komt voort uit de specifieke context van het vluchtelingenbestaan, dat gekenmerkt wordt door een cumulatie van problemen. De eigen kracht en competentie van zowel hulpvrager als hulpverlener vormen schakels binnen de hulpverleningsrelatie. De methodiek dient als handvat om de competentie te vergroten. Auteur: J.C.G. lely & D.J.F. Van den Heuvel- Wellens 

Wet Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers / druk 3: Wie als asielzoeker of als alleenstaande minderjarige vreemdeling naar Nederland komt, krijgt opvang en begeleiding van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het COA opereert als zelfstandig bestuursorgaan in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Waaruit bestaat de opvang precies? Hoe zijn de financiering en het toezicht geregeld? Wat zijn de bezwaar- en beroepsmogelijkheden en welke regels stelt de Europese Unie? Auteur: M.J.E.M. Jager

Tijdelijke bescherming van asielzoekers in de EU / druk 1: Deze studie gaat over tijdelijke bescherming van asielzoekers in de EU. In 2001 kwam richtlijn 2001/55/EG inzake tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden tot stand. Een van de doelstellingen van deze richtlijn was de harmonisatie van de verschillende tijdelijke beschermingsregimes die in de lidstaten, mede als reactie op de burgeroorlogen in het voormalige Joegoslavie, waren ontstaan.

Criminaliteitspatronenen En Criminele Carrieres Van Asielzoekers: Het vraagstuk van asielmigratie staat al jaren hoog op de politiek-maatschappelijke agenda. De mate van betrokkenheid van asielzoekers bij criminaliteit is onderwerp van een beladen discussie die desondanks, of wellicht juist daardoor, een degelijke empirische onderbouwing mist. Dat betreft eerst en vooral een betrouwbaar cijfermatig inzicht in de betrokkenheid van asielzoekers bij criminaliteit.  Auteur: M. Althoff & W. de Haan

Asielzoekers vertellen…: In dit boek over de door vluchtelingen worden tekeningen aangevuld met uitspraken over het leven in de landen van herkomst, de reden van vluchten, de vlucht zelf de opvang en ervaringen in Nederland en het eigen beeld van de toekomst. Korte krachtige teksten. Ideeën en omstandigheden zijn soms anders, soms opvallend gelijk, vaak ontroerend. ‘Dé vluchteling’ bestaat niet. Iedereen is anders, heeft een eigen verhaal, een eigen inzicht. Auteur: M. Wijk