Woordenboek

 • Vreemdelingenrecht: geheel van rechtsregels met betrekking tot vreemdelingen
 • Vreemdeling: een ieder die geen onderdaan van een lidstaat is
 • Procedure: werkwijze
 • IND: Immigratie en Naturalisatie Dienst
 • Visum: toelatings- of doorreisvergunning voor een bepaald land
 • MVV: Machtiging Voorlopig Verblijf
 • Verblijfsvergunning: toestemming om ergens te verblijven
 • Verzoek: een vraag om iets te doen of te laten
 • Bezwaarschrift: op schrift gezette bezwaren ten indiening bij een bestuur, overheid enz.
 • Beschikking: handeling van de regering in wetszaken, met de toestemming van het parlement
 • Asielzoeker: een vreemdeling die zijn land heeft verlaten en bij de Nederlandse overheid een asielaanvraag heeft ingediend
 • Asiel: bescherming
 • Vreemdelingenpolitie:Belast met de registratie van in de gemeente woonachtige vreemdelingen en met de opsporing van illegaal in Nederland verblijvend vreemdelingen.
 • Meerderjarig: boven een bepaald leeftijd en daarom zelfstandig kunnende optreden in rechten.